ประชุมเตรียมการร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560...