ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563