การเมืองการปกครอง

HeadAumpherMaesot4
การเมืองการปกครอง

การปกครองปัจจุบันแบ่งออกเป็น 1 อำเภอ 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน 3 เทศบาล 9 องค์การบริหารส่วนตำบล 33 ชุมชน

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่สอดเป็น 1 ใน 9 อำเภอที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดตาก อำเภอแม่สอดเป็นหน่วยการบริหารราชการ การปกครองส่วนภูมิภาค ที่มีฐานะเป็นอำเภอที่ได้รับการจัดตั้งมายาวนาน ซึ่งมีอายุ 111 ปี ในปี พ.ศ. 2551 แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 88 หมู่บ้าน อำเภอแม่สอดแบ่งเขตการปกครองระดับท้องที่ในระดับตำบลออกเป็น 10 ตำบล ประกอบด้วย

1. ตำบลแม่สอด (Mae Sot)
2. ตำบลแม่กุ (Mae Ku)
3. ตำบลพะวอ (Phawo)
4. ตำบลแม่ตาว (Mae Tao)
5. ตำบลแม่กาษา (Mae Kasa)
6. ตำบลท่าสายลวด (Tha Sai Luat)
7. ตำบลแม่ปะ (Mae Pa)
8. ตำบลมหาวัน (Mahawan)
9. ตำบลด่านแม่ละเมา (Dan Mae Lamao)
10. ตำบลพระธาตุผาแดง (Phra That Pha Daeng)

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาล ปัจจุบันอำเภอแม่สอดมีเทศบาล 2 ขนาด รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วย

 1. เทศบาลนครแม่สอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สอดทั้งตำบล
 2. เทศบาลตำบลแม่กุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางส่วนของตำบลแม่กุ
 3. เทศบาลตำบลท่าสายลวด ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าสายลวด
 4. เทศบาลตำบลแม่ตาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ตาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอแม่สอดมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น 8 แห่ง ประกอบด้วย

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้งตำบล
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กุ เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่กุ
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะวอทั้งตำบล
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาวันทั้งตำบล
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่กาษาทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมาทั้งตำบล
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสายลวด เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด

โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ เป็นโครงการจัดตั้งเทศบาลตำบลใหม่อีก 1 แห่ง และโครงการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง

 1. เทศบาลตำบลพระธาตุผาแดง เป็นโครงการจัดตั้งแยกออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพระธาตุผาแดง
 2. นครแม่สอด เป็นโครงการยุบรวมเทศบาลนครแม่สอด และเทศบาลตำบลท่าสายลวด เข้าไว้ด้วยกันเป็น อปท.รูปแบบพิเศษ

 

ประชากร

อำเภอแม่สอดมีประชากร จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๑,๙๕๔ คน เป็นชาย ๕๔,๕๖๕ คน  หญิง ๕๗,๓๘๙  คน        แยกเป็นรายตำบล ดังนี้

ลำดับ ตำบล จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวน
ชุมชน
ชาย(คน) หญิง(คน) รวม (คน)
ตำบลแม่กุ(รวม ทต.) ๑๒ ๕,๐๕๑ ๕,๐๙๐ ๑๐,๒๑๙
ตำบลพะวอ ๒,๐๓๕ ๓,๒๒๒ ๕,๒๕๗
ตำบลแม่ตาว ๓,๓๖๘ ๓,๓๐๑ ๖,๖๖๙
ตำบลแม่กาษา ๑๖ ๕,๖๖๘ ๕,๖๓๑ ๑๑,๒๙๙
ตำบลท่าสายลวด (รวม ทต.) ๓,๒๔๕ ๔,๖๒๑ ๗,๘๙๙
ตำบลแม่ปะ ๑๑ ๖,๒๐๕ ๕,๗๘๗ ๑๑,๙๙๒
ตำบลมหาวัน ๑๒ ๖,๗๗๓ ๖,๗๘๙ ๑๓,๕๖๒
ตำบลด่านแม่ละเมา ๑๐ ๓,๘๖๒ ๓,๘๒๑ ๗,๖๘๓
ตำบลพระธาตุผาแดง ๓,๐๑๘ ๓,๐๒๗ ๖,๐๔๕
๑๐ เทศบาลนครแม่สอด ๒๐ ๑๕,๓๐๘ ๑๖,๐๕๔ ๓๑,๓๖๒
รวมอำเภอแม่สอด ๙๐ ๒๐ ๕๔,๕๖๕ ๕๗,๓๘๙ ๑๑๑,๙๕๔

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘