การศึกษา

Education

สถาบันอุดมศึกษา

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์แม่สอด โครงการจัดตั้งร่วมของเทศบาลนครแม่สอด และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยขั้นต้นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ โพธิวิชชาลัย
 • มหาวิทยาลัยนานาชาตินครแม่สอด หรือมหาวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร โครงการจัดตั้งของเทศบาลนครแม่สอด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เดิมใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด โครงการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยภูมิพล หรือมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏแม่สอด
 • วิทยาลัยชุมชนตาก หน่วยจัดการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

อาชีวศึกษา

 • วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

โรงเรียน

 • โรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว (ท.ด.ก.) เลขที่ 19 ถ.เอเชีย แม่สอด แม่สอด 63110 20 มี.ค. 2492 ต.อ. – ม.3
2 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี (ท.ช.พ.) เลขที่ 117/1 ถ.สวรรค์วิถี แม่สอด แม่สอด 63110 1 พ.ย. 2465 อ.1 – ม.3
3 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส (ท.บ.ว.) เลขที่ – แม่สอด แม่สอด 63110 อ.1 – ม.3
4 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ (ท.ม.ณ.) เลขที่ 22 ถ.ชิดวนา แม่สอด แม่สอด 63110 พ.ศ. 2489 อ.1 – ม.3
5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนเทศบาล 5) เลขที่ – แม่ปะ แม่สอด 63110 26 พ.ค. 2551 ม.1 – ม.6
6 โรงเรียนนานาชาติแม่สอด เลขที่ – แม่สอด แม่สอด 63110 (โครงการ)
 • โรงเรียนในสังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่กุ
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ (อ.ท.ก.) เลขที่ – ถ.แม่สอด-อุ้มผาง แม่กุ แม่สอด 63110 ต.อ. – ป.6
 • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.เดิม)
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 63101524 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สาขาบ้านหนองน้ำเขียว เลขที่ – ม.5 บ.หนองน้ำเขียว แม่กุ แม่สอด 63110
2 63102110 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย เลขที่ – ม.7 ถ.จุฬาชัย บ.แม่กุน้อย แม่กุ แม่สอด 63110
3 63102122 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 เลขที่ – ม.5 บ.สันโรงเรียน แม่ตาว แม่สอด 63110
4 63102134 โรงเรียนญาณวิศิษฎ์ เลขที่ – ม.5 บ.บางส่างคำ พะวอ แม่สอด 63110 30 ธ.ค. 2540
5 63102146 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) เลขที่ – ม.8 บ.ห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด 63110
6 63102158 โรงเรียนบ้านค้างภิบาล เลขที่ – ม.1 บ.ค้างภิบาล พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110
7 63102160 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เลขที่ – ม.6 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง บ.เจดีย์โคะ มหาวัน แม่สอด 63110
8 63102171 โรงเรียนบ้านท่าอาจ เลขที่ – ม.3 บ.ท่าอาจ ท่าสายลวด แม่สอด 63110
9 63102183 โรงเรียนบ้านธงชัย เลขที่ – ม.7 บ.ธงชัย ด่านแม่ละเมา แม่สอด 63110
10 63102195 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ เลขที่ – ม.6 บ.น้ำดิบ แม่กาษา แม่สอด 63110
11 63102201 โรงเรียนบ้านปางส้าน เลขที่ – ม.2 บ.ปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด 63110
12 63102213 โรงเรียนบ้านปูเต้อ เลขที่ – ม.4 บ.ปู้เต้อ แม่กุ แม่สอด 63110
13 63102225 โรงเรียนบ้านปูแป้ เลขที่ – ม.3 บ.ปูแป้ พะวอ แม่สอด 63110
14 63102237 โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ เลขที่ – ม.4 บ.พะเด๊ะ พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110
15 63102249 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เลขที่ – ม.3 ถ.แม่สอด-อุ้มผาง บ.ม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน แม่สอด 63110
16 63102250 โรงเรียนบ้านแม่กาษา เลขที่ – ม.2 บ.แม่กาษา แม่กาษา แม่สอด 63110
17 63102262 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า เลขที่ – ม.5 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด บ.แม่กื้ดสามท่า แม่กาษา แม่สอด 63110
18 63102274 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 เลขที่ – ม.1 ถ.กัญไชยพัฒนา บ.แม่กื้ดหลวง แม่กาษา แม่สอด 63110
19 63102286 โรงเรียนบ้านแม่กุหลวง เลขที่ – ม.1 บ.แม่กุหลวง แม่กุ แม่สอด 63110
20 63102298 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ เลขที่ – ม.8 บ.แม่กุเหนือ แม่กุ แม่สอด 63110
21 63102304 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เลขที่ – ม.9 บ.แม่โกนเกน มหาวัน แม่สอด 63110
22 63102316 โรงเรียนบ้านแม่ตาว เลขที่ – ม.1 ถ.เอเชีย บ.แม่ตาว ท่าสายลวด แม่สอด 63110
23 63102328 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ เลขที่ – ม.1 บ.แม่ตาวใต้ แม่ตาว แม่สอด 63110
24 63102330 โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ เลขที่ – ม.3 ถ.แม่สอด-แม่ตาว บ.แม่ตาวแพะ แม่ตาว แม่สอด 63110
25 63102341 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ เลขที่ – ม.3 บ.แม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110
26 63102353 โรงเรียนบ้านแม่ปะ เลขที่ – ม.2 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด บ.แม่ปะกลาง แม่ปะ แม่สอด 63110
27 63102365 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ เลขที่ – ม.3 ถ.ร.พ.ช. บ.แม่ปะใต้ แม่ปะ แม่สอด 63110
28 63102377 โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ เลขที่ – ม.8 บ.แม่ปะเหนือ แม่ปะ แม่สอด 63110
29 63102389 โรงเรียนบ้านแม่ละเมา เลขที่ – ม.1 บ.แม่ละเมา แม่สอด แม่สอด 63110
30 63102390 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน เลขที่ – ม.4 บ.วังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด 63110
31 63102407 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก เลขที่ – ม.4 บ.ห้วยกะโหลก แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110
32 63102419 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด เลขที่ – ม.8 บ.ห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา แม่สอด 63110
33 63102420 โรงเรียนบ้านห้วยผาลาด เลขที่ – ม.2 บ.ห้วยผาลาด แม่กุ แม่สอด 63110
34 63102432 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง เลขที่ – ม.2 ถ.มิตรสัมพันธ์ บ.ริมเมย ท่าสายลวด แม่สอด 63110
35 63102444 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น เลขที่ – ม.5 บ.ห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด 63110
36 63102456 โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน เลขที่ – ม.6 บ.ห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด 63110
37 63102468 โรงเรียนบ้านหัวฝาย เลขที่ – ม.2 บ.หัวฝาย พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110
38 63102470 โรงเรียนแม่สอด เลขที่ 144 ถ.ชิดวนา แม่สอด แม่สอด 63110
39 63102481 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เลขที่ – ม.6 บ.แม่ละเมาไหล่ท่า พะวอ แม่สอด 63110
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา (สศ.เดิม)
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 63100551 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม (ด.ว.) เลขที่ 407 ม.2 บ.ปางส้าน ด่านแม่ละเมา แม่สอด 63110 23 มิ.ย. 2530 ม.1 – ม.6
2 63100563 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม (มกว.) เลขที่ – แม่กุ แม่สอด 63110 พ.ศ. 2534 ม.1 – ม.6
3 63100575 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม (ม.ป.ว.) เลขที่ 462 ม.2 ถ.แม่สอด-แม่ระมาด บ.แม่ปะกลาง แม่ปะ แม่สอด 63110 27 ก.พ. 2524 ม.1 – ม.6
4 63100587 โรงเรียนสรรพวิทยาคม (ส.ว.) เลขที่ 51 ถ.ประสาทวิถี แม่สอด แม่สอด 63110 30 พ.ย. 2458 ม.1 – ม.6
 • โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา (วัดดอนมูล) เลขที่ 92 ม.1 บ.ค้างภิบาล พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110 28 ก.พ. 2549 ป.1 – ม.3
2 63100012 โรงเรียนภัทรวิทยา เลขที่ 273 ถ.สายเอเชีย ท่าสายลวด แม่สอด 63110 อ.1 – ม.6
3 [[โรงเรียนราษฎร์วิทยา]] (ตี่มิ้ง) เลขที่ 226 ถ.ศรีพานิช แม่สอด แม่สอด 63110 ป.1 – ม.6
4 63100013 โรงเรียนศิริวรรณศึกษา เลขที่ 558/1 ถ.อินทรคีรี แม่สอด แม่สอด 63110 อ.1 – อ.3
5 โรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว) เลขที่ 766 ถ.อินทรคีรี แม่สอด แม่สอด 63110 2546 ป.1 – ม.3
6 63100016 โรงเรียนอนุบาลการุณย์ เลขที่ 7/1 ถ.ราชการราษฎร์ดำริ 1 แม่สอด แม่สอด 63110 อ.1 – อ.3
7 63100014 โรงเรียนอนุบาลราษฎร์อุทิศ เลขที่ 226/3 ถ.ศรีพานิช แม่สอด แม่สอด 63110 อ.1 – อ.3
8 โรงเรียนอิสลามศึกษา เลขที่ 2 ถ.อิสลามบำรุง แม่สอด แม่สอด 63110 ป.1 – ม.3
 • โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษานอกระบบโรงเรียน (หลักสูตรระยะสั้น)
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนบีบีเอส คอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/5 ซ.สรรพการ ถ.ประสาทวิถี แม่สอด แม่สอด 63110
2 โรงเรียนพะวอการบริบาล เลขที่ 3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ แม่สอด แม่สอด 63110
3 โรงเรียนแม่สอดเทคโนโลยี เลขที่ 301/5 ถ.อินทรคีรี แม่สอด แม่สอด 63110
4 โรงเรียนรวมใจพิมพ์ดีด เลขที่ 1 ซ.ร่วมใจ ถ.อินทรคีรี แม่สอด แม่สอด 63110
5 โรงเรียนศูนย์ครุภัณท์แม่สอด เลขที่ 109/12 ถ.สวรรด์วิถี แม่สอด แม่สอด 63110
6 โรงเรียนเสริมสวยลักขณา เลขที่ 211/1 ถ.ประสาทวิถี แม่สอด แม่สอด 63110
 • โรงเรียนและศูนย์การเรียนในสังกัด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 (ร้อย ตชด.346) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 (กก.ตชด.34) “ค่ายพระเจ้าตาก กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3) ค่ายดารารัศมี
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ ตำบล / อำเภอ / รหัสไปรษณีย์ วันสถาปนา ระดับที่เปิดสอน
1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ เลขที่ – ม.5 บ.ถ้ำเสือ พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110 อ.1 – ป.6
2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น เลขที่ – ม.8 บ.ห้วยน้ำขุ่น มหาวัน แม่สอด 63110 อ.1 – ป.6
3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร เลขที่ – ม.6 บ.ขุนห้วยแม่สอด พระธาตุผาแดง แม่สอด 63110 อ.1 – ป.6
4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 เลขที่ – ม.10 บ.โกช่วย แม่กุ แม่สอด 63110 อ.1 – ป.6